ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ ๒๕๒๗
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ ๓ ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ ๒๕๒๗
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์อีก ๖ ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ ๒๕๓๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เต็มรูปแบบอีก ๖ ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ปีงบประมาณ ๒๕๓๕
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ๖ ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีงบประมาณ ๒๕๓๗
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี ๒๕๔๐
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนตามแบบ สน.ศท.๔/๑๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี ๒๕๔๘
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ๕ ชั้น ๒๐ ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี ๒๕๕๑
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..