คณะผู้บริหาร

นายอภิเชษฐ แนวพญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจำเนียร จูเจริญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิติศักดิ์ นาวาโยธิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิภาส บุญประคอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา