ปฐมวัย

นางเพลินจันทร์ อ่อนละเอียด
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเตือนใจ เกษสกุล
ครู คศ.3

นางมะลิวรรณ์ ชัยวงศ์
ครู คศ.2

นางสุวิมล พงษ์พันธ์
ครู คศ.3

นางสุทิรา รักธรรม
ครู คศ.2

นางนิศากร วงศ์สิงห์
ครู คศ.1