กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชวลี หัตถภูมิเกษตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชนัญธร เขียวอุดมทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวฐิตารีย์ เทียมรักษ์
ครู คศ.3