กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชวลี หัตถภูมิเกษตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชนัญธร เขียวอุดมทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวฐิตารีย์ เทียมรักษ์
ครู คศ.3