กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนุชจรี จานแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุนทรี สวัสดี
ครู คศ.3

นายกฤษณ์ดนัย กลิ่นโสภณ
ครู คศ.3

นางสาววิมลรัตน์ จำปาหอม
ครูอัตราจ้าง