กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกาญจนา สุมาลัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางหทัยชนก เนียมฉาย
ครู คศ.2

นางสาวนวลจันทร์ รอดทัศนา
ครู คศ.2

นางสาวชนันพัฒน์ รุธิรบริสุทธิ์
ครู คศ.1