กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจงจิตร รอดดารา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิภา จำปาคำ
ครู คศ.4

นางสาวศศิรินทร์ หน่องพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาพรย์ ภาโนมัย
อัตราจ้าง