ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ก.ค. 61 พบผู้ว่าหน้าเสาธง
29 มิ.ย. 61 กิจกรรมสวนสนาม เนื่องในวันลูกเสือไทย
28 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันสุนทรภู่
21 มิ.ย. 61 แห่เจ้าพ่อหลักเมือง
29 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 ประเมินคุณลักษณะการไหว้
05 ส.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงหลักสูตร
เสื่้อกีฬาสีขาว 2560 กางเกงผ้าสีดำเท่านั้น งานวิชาการ
03 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.4-6 ณ วัดโกรกกราก
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
ณ วัดโกรกกราก
นักเรียนเสื้อสีขาว
21 ก.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาล ปีการศึกษา 2560
15 ก.ค. 60 ร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
คณะครูเสื้อซาฟารี ทวต. สีดำ กางเกงสีดำทรงสุภาพ งานบริหารงานทั่วไป
02 ก.ค. 60 อบรมครูระดับเทศบาล
ณ เซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร
29 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 พิธีสวนสนามเนื่องในวันลูกเสือไทย
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 60 วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู
30 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 การแข่งขันโครงการจัดงานมหกรรมวันวิชาการฯ
การเข้าร่วมการแข่งขันโครงการจัดงานมหกรรมวันวิชาการฯ
ครั้งที่ 1 ระดับกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯ
11 ก.พ. 60 ถึง 12 ก.พ. 60 อบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลนครสมุทรสาคร
26 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
จัดกิจกรรมการเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ ค่ายกองพันรถสะเทินน้ำ สะเทินบก จ.ชลบุรี งานวิชาการ
21 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 ค่ายอบรมคุณธรรมฯ ม.1-ม.3
จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ พุทธมณฑล นครปฐม งานวิชาการ
06 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 การสอบวัดผลกลางปี/ปลายปี
การสอบวัดผลกลางปี/ปลายปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
03 ต.ค. 59 ส่งข้อสอบ
ส่งข้อสอบที่ห้องทะเบียนวัดผล (ระดับประถมศึกษา)
และห้องคอมพิวเตอร์ครูกาญจนา(ระดับมัธยมศึกาา) 
เพื่อจัดเรียงข้อสอบตามตารางสอบ
19 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 ส่งข้อสอบจัดพิมพ์
ส่งข้อสอบเพื่อจัดพิมพ์ แล้วนำกลับมาเย็บและบรรจุใส่ซองข้อสอบ
กรุณาส่ง-รับข้อสอบด้วยตนเองเท่านั้น
ห้องธุรการ
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 จัดทำข้อสอบ
จัดทำข้อสอบวัดผลกลางปี/ปลายปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
เตรียมตัวต้อนรับเปิดเทอมใหม่ 1/2559
วิชาการ
13 พ.ค. 59 ประชุมเปิดเทอม 1/2559
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียน 2/2558
06 ต.ค. 58 ถึง 07 ต.ค. 58 สอบปลายภาค 1/2558
จัดเตรียมการสอบปลายภาค 1/2558
งานวิชาการ