กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวีรยา เจ๊กพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชลธิชา ไวยพันธ์
ครู คศ.3

นางอรวรรณ โทสุวรรณ์
ครู คศ.3

นางมลฑา อดิศักดิ์อัญชลี
ครู คศ.3

นางเพ็ญนภา แซ่ลิ้ม
ครู คศ.2

นายนัฐพล ทวีทรัพย์
ครู คศ.2

นางสุริเยศ แก่นจำปา
ครู คศ.2