ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนพ โชตินุชิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๔๖๙
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้อย โยธะนันท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๔๗๐
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล พ่วงพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๒
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง ศุภนิมิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๓
ชื่อ-นามสกุล : นายปอง รังสิยานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๔
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเปลี่ยน นิยมศิลป์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๗
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง ศุภนิมิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๗๘๕
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สมบัติศิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๙๐
ชื่อ-นามสกุล : นายเพี้ยน เทพกสิกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๒
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๓
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหลอม พานิชเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๔
ชื่อ-นามสกุล : นายพะยอม อิ่มอำไพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๑๐
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ศรีงามผ่อง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๔
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร กิจพ่อค้า
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๐
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญชู สถาวรสมิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๔ ปี พ.ศ.
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย บางท่าไม้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา มุ่ยเรืองศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นางกานต์หทัย อู๋ทรัพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายอาสา แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจำเนียร จูเจริญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเชษฐ แนวพญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.อ.เบญจพล ปัญญาประพากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจำเนียร จูเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ก.ค.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน