กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสถลัชนันท์ คุ้มสายสอาด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมันฑณา จีนประดับ
ครู คศ.3

นางจิณัฐตา แก้วจุนันท์
ครู คศ.2

นางนพรัตน์ กันทามูล
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาส ปิ่นทอง
ครู คศ.1

นางสาวจิตราพร สีสังข์
ครู คศ.1