กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนาภร สุดดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาวดี สุธรรมชัย
ครู คศ.3

นางสาววรรณรัตน์ วรรณสืบเชิื้อ
ครู คศ.1

นางสาววันดี ทรัพย์มา
ครู คศ.1