กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนาภร สุดดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาวดี สุธรรมชัย
ครู คศ.3

นางสาววรรณรัตน์ วรรณสืบเชิื้อ
ครู คศ.1

นางสาววันดี ทรัพย์มา
ครู คศ.1