ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
การรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครตั้งแต่วันที่  5 กุมภาพันธ์ - 9 กุมภาพันธ์ 2561
เด็กจะต้องเกิดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554
สถานที่รับสมัคร ณ ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 คุณครูศศิรินทร์  หน่องพงษ์
หลักฐานที่ใช้สมัคร
 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาก่อนประถมศึกษา
 สมุดฉีดวัคซีนเล่มสีชมพู พร้อมสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อและหน้าที่เด็กรับวัคซีน
 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา-นักเรียน อย่างละ 1 ชุด
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา อย่างละ 1 ชุด
 สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของเด็กผู้สมัคร
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 รูป
ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
ประกาศผล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
มอบตัว วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารฟ้าใส เวลา 09.00 – 12.00 น.
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1116 ครั้ง