ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3กิจกรรมหลัก เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
ชื่ออาจารย์ : นางสุทิรา รักธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,12:22  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำเนียร จูเจริญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,16:23  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจำเนียร จูเจริญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,16:22  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (PBCA) ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 20203) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภร สุดดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,10:02  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา ไวยพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2558,10:54  อ่าน 615 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดประสบการณ์แบบการเล่นในศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรี เพื่อพัฒนา ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนใจ เกษสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2558,20:41  อ่าน 379 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมแบบการเล่นบทบาทสมมุติตามบทนิทาน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสุทิรา รักธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2558,20:40  อ่าน 598 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือภาพเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางมะลิวรรณ์ ชัยวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2558,20:38  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา(ส22101) และทักษะการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือ กับการเรียนแบบปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล พงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2558,20:44  อ่าน 446 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา(ส22101) และทักษะการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือ กับการเรียนแบบปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนัญธร เขียวอุดมทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2558,20:40  อ่าน 574 ครั้ง
รายละเอียด..