ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภร สุดดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,14:13  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PBCA สำหรับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ว 20203) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภร สุดดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,14:00  อ่าน 494 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง โรงเรียนนาเกลือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ เทียมรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2562,12:41  อ่าน 674 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ เทียมรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2562,12:40  อ่าน 682 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมแบบการเล่นบทบาทสมมติกับบทนิทานคำขวัญประจำจังหวัด เรื่องสมุทรสาครบ้านเรา Developing Critical Thinking of Kindergarten’s Student using Role Play of Provinicial Children’s Stories
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล พงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,13:30  อ่าน 519 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดประสบการณ์แบบการเล่นในศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเสรี เพื่อพัฒนาคุณธรรมของเด็กปฐมวัย (อายุ 5-6ปี) โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม(สมุทรคุณกร)
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล พงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,13:28  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3กิจกรรมหลัก เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
ชื่ออาจารย์ : นางสุทิรา รักธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,12:22  อ่าน 617 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,16:23  อ่าน 831 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,16:22  อ่าน 720 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (PBCA) ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 20203) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภร สุดดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,10:02  อ่าน 713 ครั้ง
รายละเอียด..